Ochrana osobných údajov

Naposledy aktualizované: Október 12, 2023

Tento dokument obsahuje informácie o základných zásadach spracúvania Vašich osobných údajov.

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnou legislatívou podľa ustanovení článku 28 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR).

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky

Mgr. Daniela Olejníková

IČO: 47008385

DIČ: 1085030683

IČ DPH: SK1085030683

Adresa: Wuppertalská 25, 0404 23 Košice, Slovensko

Zodpovedná osoba a správca osobných údajov: Mgr. Daniela Olejníková

E-mail: hello@parallaxaview.art

II. Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje na tejto stránke sa spracovávajú prostredníctvom online formulára tretej strany v sekcii online konzultácia, prípadne priamym mailovým, alebo telefonickým dopytom:

  • Meno, email, prípadne telefónne číslo – spracovanie za účelom reakcie na konkrétny dopyt mailom, formulárom, alebo telefonicky

  • Meno, alebo Názov spoločnosti spracúvaný v prípade dohody o dodaní služby za účelom vystavenia faktúry

  • Cookies za účelom zabezpečenia funkčnosti stránky a monitorovania návštevnosti

  • Prístupové údaje do CRM WordPress, prípadne hostingu v prípade ak je to nevyhnutné po dohode, ak je to potrebné pre dodanie služby

III. Cookies

Prevádzkovateľ webu používa súbory Cookies a podobné sledovacie technológie od tretích strán, ako je Google, na meranie aktivít, účely marketingu a na sledovanie aktivity na svojich službách, a na uchovávanie určitých informácií. Používané sledovacie technológie sú napríklad blikajúce body (beacons), značky (tags) a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií, a na zlepšovanie a analýzu našich služieb. Medzi technológie, ktoré používame, patrí:

· Cookies alebo prehliadačové Cookies. Cookie je malý súbor umiestnený na Vašom zariadení. Môžete svoj prehliadač inštruovať, aby všetky Cookies odmietol, alebo aby Vás upozorňoval na odosielanie Cookies. Avšak, ak neprijmete tieto Cookies, nemusíte byť schopní použiť niektoré časti našich služieb. Pokiaľ neupravíte nastavenia Vášho prehliadača tak, aby odmietol Cookies, naše služby môžu používať Cookies.

· Web Beacons. Určité časti našich služieb a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako web beacons (tiež označované ako clear gifs, pixel tags a jednopixelové gifs), ktoré napríklad umožňujú spočítať užívateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail a na zaznamenávanie iných súvisiacich štatistík webovej stránky (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej sekcie a overovanie integritu systému a servera).

Cookies môžu byť “Trvalé” alebo “Relačné” Cookies. Trvalé Cookies zostávajú na Vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení aj po vypnutí, zatiaľ čo Relačné Cookies sú vymazané, ihneď keď zavriete Váš webový prehliadač.

Prevádzkovateľ tohto webu používa obe druhy Cookies – Relačné a Trvalé Cookies – na účely uvedené nižšie:

Nevyhnutné / Essenciálne Cookies

Typ: Relačné Cookies

Spravuje: prevádzkovateľ webu

Účel: Tieto Cookies sú nevyhnutné pre poskytnutie služieb dostupných cez webovú stránku a pre umožnenie používať niektoré z jej funkcií. Pomáhajú autentifikovať užívateľov a zabrániť zneužívaniu užívateľských účtov. Bez týchto Cookies nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali.

Cookies pre Akceptovanie Cookies Politiky / Oznámenia

Typ: Trvalné Cookies

Spravuje: prevádzkovateľ webu

Účel: Tieto Cookies identifikujú, či užívatelia akceptovali používanie Cookies na webovej stránke.

Cookies pre Funkčnosť

Typ: Trvalné Cookies

Spravuje: prevádzkovateľ webu

Účel: Tieto Cookies umožňujú pamätať si Vaše voľby, ktoré robíte pri používaní webovej stránky, ako napríklad pamätanie si Vašich prihlasovacích údajov alebo preferencie týkajúce sa jazyka. Účelom týchto Cookies je poskytovať Vám osobnejší zážitok a vyhnúť sa nutnosti znovu vkladať Vaše preferencie pri každom použití webovej stránky.

Meracie a Marketingové Cookies

Typ: Trvalné Cookies

Spravuje: prevádzkovateľ webu

Účel: Analyzovať aktivitu užívateľov s cieľom zlepšiť webovú stránku a jej obsah a ponúkané služby. Napríklad môžeme použiť takéto Cookies na zistenie, z akého krajiny pochádzajú návštevníci a ktoré stránky navštevujú najčastejšie. Takéto analýzy môžeme použiť na prispôsobenie našej cieľovej skupiny a ponúkaného obsahu alebo cielenú reklamu.

Správcovia tretích strán spravujú Cookies:

  1. Google Ireland Ltd. poskytujúci Google Analytics, Ads, Adsense, Youtube.
  2. Meta Platforms Ltd. poskytujúci Facebook, Instagram.
  3. Objectis Ltd. poskytujúci CookieScrip
  4. Pinterest, Inc poskytujúci Pinterest.
  5. LinkedIn Corporation poskytujúci LinkedIn.
  6. Sumo Group, Inc. poskytujúci Tidycal.

Odhlásenie z Google Analytics

Ak by ste sa radi odhlásili z Google Analytics, môžete použiť doplnok Google prehliadača, ktorý je kompatibilný s prehliadačmi Chrome, Safari, Firefox a Microsoft Edge, dostupný tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Všetky činnosti týkajúce sa súborov cookies a Vašich osobných informácií sa vykonávajú v rámci Európskej únie. V prípade, že informácie sú spracovávané mimo EÚ, deje sa to v súlade s platnými zákonmi (výnimky schválené EÚ, alebo po splnení bezpečnostných podmienok potrebných na prácu s takými údajmi).

IV. Vaše práva podľa GDPR

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať dôvernosť Vašich osobných údajov a zaručiť Vám možnosť uplatňovať Vaše práva.

Máte právo podľa tejto zásady o ochrane osobných údajov a zákona, ak ste v rámci EÚ, na:

● Žiadosť o prístup k Vašim osobným údajom. Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o Vás máme.

● Žiadosť o opravu osobných údajov, ktoré o Vás máme. Máte právo nechať opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o Vás máme.

● Námietka voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Toto právo existuje, ak sa opierame o legitímny záujem ako právny základ pre naše spracovanie a existuje niečo týkajúce sa Vášho osobitného postavenia, kvôli čomu chcete namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Máte tiež právo namietať v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

● Žiadosť o vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie osobných údajov, ak neexistuje dôvod na ich ďalšie spracovávanie.

● Žiadosť o prenos Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ Vám alebo tretej strane, ktorú ste si vybrali, poskytne Vaše osobné údaje v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme. Toto právo sa vzťahuje iba na automatizované informácie, ktoré ste pôvodne poskytli s Vaším súhlasom na ich použitie, alebo kde sa informácie použili na uzavretie zmluvy s Vami.

● Odvolať Váš súhlas. Máte právo odvolať svoj súhlas s používaním Vašich osobných údajov. Ak odvoláte svoj súhlas, prevádzkovateľ nemusí Vám byť schopní poskytnúť prístup k určitým špecifickým funkcionalitám Služby.

V. Poskytnutie a uchovávanie Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie dohody o poskytnutí služby.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a Vami.

Spoločnosť bude uchovávať Vaše osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na účely stanovené v tejto tejto zásade o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať a používať v nevyhnutnom rozsahu na splnenie právnych povinností (napríklad, ak je povinnosť uchovávať Vaše údaje na splnenie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a politík.

Prevádzkovateľ bude taktiež uchovávať údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa obvykle uchovávajú na kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti, alebo na zlepšenie funkčnosti služby, alebo je prevádzkovateľ z právnych dôvodov povinný uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

VI. Prenos Vašich osobných údajov

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, sa spracovávajú v prevádzkových kanceláriách a na iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenášané na počítače mimo Váš štát, provinciu, krajinu, alebo oblasť iného vládneho územia, kde môžu byť zákony o ochrane údajov iné než tie na Vašom území.

Váš súhlas s touto zásadou o ochrane osobných údajov a Vaše poskytnutie takýchto informácií predstavuje Vašu dohodu s týmto prenosom.

Prevádzkovateľ podnikne všetky rozumné kroky na zabezpečenie, že Vaše údaje sú spracúvané bezpečne a v súlade s touto zásadou o ochrane osobných údajov a k prenosu Vašich osobných údajov neprejde k žiadnej organizácii, alebo krajine, pokiaľ nie sú v mieste uskutočnenia adekvátne kontroly vrátane zabezpečenia Vašich údajov a iných osobných informácií.

VII. Vymazanie Vašich osobných údajov

Máte právo vymazať alebo požiadať o našu pomoc pri vymazaní osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili.

Naša Služba Vám môže poskytnúť možnosť vymazať určité informácie o Vás priamo z rámca Služby. Upozorňujeme však, že prevádzkovateľ môže byť povinný uchovať určité informácie, ak má právnu povinnosť, alebo právny základ takto konať.

VIII. Zverejňovanie Vašich osobných údajov

Obchodné transakcie

Ak je prevádzkovateľ zapojený do zlúčenia, akvizície alebo predaja aktív, Vaše osobné údaje môžu byť prenesené. Prevádzkovateľ Vás bude informovať pred tým, ako Vaše osobné údaje budú prenesené a stanú sa predmetom inej zásady o ochrane osobných údajov.

Zákon a výkon právomoci verejnej moci

V určitých okolnostiach môže byť prevádzkovateľ povinný zverejniť Vaše osobné údaje, ak také povinnosti vyplývajú z práva alebo v reakcii na platné žiadosti verejných orgánov (napríklad súd alebo vládny úrad).

Iné právne požiadavky

Spoločnosť môže zverejniť Vaše osobné údaje v dobrej viere, že takýto krok je nevyhnutný na:

· Plnenie zákonnej povinnosti

· Ochrana a obhajoba práv alebo majetku prevádzkovateľa

· Predchádzanie alebo vyšetrovanie možného protiprávneho konania v súvislosti so službou

· Ochrana osobnej bezpečnosti užívateľov služby alebo verejnosti

· Ochrana pred právnou zodpovednosťou

IX. Bezpečnosť Vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre prevádzkovateľa dôležitá, ale pamätajte si, že žiadna metóda prenosu cez internet alebo elektronického ukladania nie je 100% bezpečná. Zatiaľ čo sa prevádzkovateľ snaží použiť prijateľné obchodné prostriedky na ochranu Vašich osobných údajov, nemôže zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

X. Odkazy na iné webové stránky

Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované prevádzkovateľom tohto webu. Ak kliknete na odkaz tretích strán, budete presmerovaní na webovú stránku tretích strán. Dôrazne Vás vyzývam, aby ste si preštudovali Zásadu ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo posupmi na iných webových stránkach tretích strán, ani nad ich prevádzkovateľmi.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo ujmu spojenú s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Dôkladne si preštudujte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že ich rozumiete, predtým než sa zapojíte do akejkoľvek transakcie. Reklamácie, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa výrobkov tretích strán by mali byť adresované tretej strane.

XI. Zmeny tejto Zásady o ochrane osobných údajov

Z času na čas môže prevádzkovateľ aktualizovať zásadu ochrany osobných údajov. O zmene vás budem informovať zverejnením novej Zásady ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred zavedením zmien do účinnosti Vás budeme informovať e-mailom a/alebo významným oznámením na našej službe a aktualizovaním dátumu “Naposledy aktualizované” na vrchu tejto zásady ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám pravidelne študovať túto zásadu ochrany osobných údajov, aby ste boli informovaní o akýchkoľvek zmenách. Zmeny tejto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť v okamihu ich zverejnenia na tejto stránke.

XII. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zásady ochrany osobných údajov, alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete využiť e-mail kontakt:

hello@parallaxaview.art